Skip to main content
Finance

Kapitalo judėjimas

Informacija apie teisę į laisvą kapitalo judėjimą ES, įskaitant teisinį pagrindą, stebėseną ir investicijas už ES ribų.

Apžvalga

Laisvas kapitalo judėjimas yra vienas iš pagrindinių ES bendrosios rinkos elementų. Jis įtvirtintas Mastrichto sutartimi. 1994 m. įsigaliojus šiai sutarčiai, buvo uždrausti visi kapitalo judėjimo tarp valstybių narių ir tarpvalstybinių mokėjimų apribojimai.

Liberalizavimo tikslas – sudaryti sąlygas kurti integruotas, atviras ir efektyvias Europos finansų rinkas.

Dėl laisvo kapitalo judėjimo Europos piliečiai gali vykdyti įvairius sandorius, pavyzdžiui:

 • atidaryti užsienyje banko sąskaitą,
 • nusipirkti kitų šalių bendrovių akcijų,
 • investuoti ten, kur pelningiausia,
 • kitoje šalyje įsigyti nekilnojamojo turto.

Bendrovės gali:

 • investuoti į kitas Europos bendroves arba tapti tokių bendrovių savininkėmis,
 • ieškoti lėšų ten, kur tai pigiausia.

Apibrėžtis

Sutartyje dėl ES veikimo terminas „kapitalo judėjimas“ neapibrėžtas. Dėl to Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad šiam terminui apibrėžti gali būti naudojamos Direktyvos 88/361/EEB priede pateikiamoje nomenklatūroje pateiktos apibrėžtys. Pagal šias apibrėžtis tarpvalstybinis kapitalo judėjimas apima:

 • tiesiogines užsienio investicijas (TUI),
 • investicijas į nekilnojamąjį turtą arba jo įsigijimą,
 • investicijas į vertybinius popierius (pavyzdžiui, akcijas, obligacijas, vekselius, investicinius fondus),
 • paskolų ir kreditų teikimą,
 • kitas su finansų įstaigomis atliekamas operacijas, įskaitant asmeninio kapitalo operacijas, kaip antai kraičio, palikimo ir labdaros perdavimo operacijas.

Teisinis pagrindas

Iš visų pagrindinių laisvių, kuriomis grindžiama ES bendroji rinka (laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas), laisvas kapitalo judėjimas yra naujausia laisvė. Tiesiogiai taikoma Sutartimi įtvirtinta laisve jis tapo tik tuomet, kai įsigaliojo Mastrichto sutartis.

Laisvo kapitalo judėjimo teisinis pagrindas – tai:

 • Sutarties nuostatos,
 • protokolai ir deklaracijos,
 • pereinamojo laikotarpio priemonės, stojimo aktais suteiktos naujoms valstybėms narėms.

Sutarties dėl ES veikimo 63 straipsniu draudžiami visi kapitalo judėjimo ir mokėjimų apribojimai ne tik ES, bet ir tarp Europos Sąjungos ir Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Tačiau tolesnėmis Sutarties nuostatomis nustatyta laisvo kapitalo judėjimo principo išimčių, visų pirma siekiant išvengti problemų, susijusių su mokesčiais, finansų įstaigų prudencine priežiūra, viešąja tvarka ir saugumu.

Galutinį sprendimą dėl Sutarties nuostatų aiškinimo priima Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Šioje srityje turima daug Teismo praktikos.

Daugiau informacijos:

Stebėsena ir vykdymo užtikrinimas

Europos Komisija užtikrina laisvą kapitalo judėjimą stebėdama kapitalo srautus ir pasirūpindama, kad ES šalys tinkamai taikytų Sutartimi nustatytas taisykles.

2018 m. liepos mėn. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame priminė pagrindines ES teisės aktais nustatytas investicijų apsaugos bendrojoje rinkoje taisykles. Šis komunikatas paskelbtas po to, kai Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad dabartiniais tarptautiniais investicijų susitarimais tarp ES valstybių narių nustatytos investuotojų ir valstybių arbitražinės išlygos nesuderinamos su Sutartimi.

Laisvo kapitalo judėjimo kliūtys

Kapitalo rinkų sąjunga – tai Europos Komisijos planas iki 2019 m. sukurti ES išties bendrą kapitalo rinką. Pagal Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą Europos Komisija pradėjo drauge su ES šalimis nagrinėti likusias nacionalines laisvo kapitalo judėjimo kliūtis.

Siekiant, kad būtų keičiamasi nuomonėmis šios srities klausimais, įsteigta Laisvo kapitalo judėjimo kliūčių ekspertų grupė, kurią sudaro ES šalių atstovai.

2017 m. kovo mėn. Komisija priėmė ataskaitą, kurioje nagrinėjama, kaip šalinti nacionalines kliūtis siekiant skatinti investicijų srautą tarp ES valstybių narių.

2017 m. gegužės mėn. Komisija ir valstybės narės susitarė dėl bendro veiksmų plano, kaip šalinti nacionalines kapitalo srautų kliūtis.

Tarptautiniai santykiai

Iš visų Sutartimis įtvirtintų laisvių laisvo kapitalo judėjimo taikymo sritis yra plačiausia. Tai vienintelė laisvė, taikoma už ES vidaus rinkos ribų – ji apima ir kapitalo srautus tarp ES šalių bei kitų pasaulio šalių.

Tačiau šia laisve negalima naudotis be tinkamų apsaugos priemonių. ES šalims galima teisėtai imtis atsargumo priemonių siekiant užtikrinti, kad dėl užsienio investicijų jose nekiltų grėsmės visuomenės saugumui, o pati ES gali apriboti šią teisę tiek ekstremaliosios situacijos atveju, tiek įprastomis ekonominėmis sąlygomis.

ES propaguoja laisvą kapitalo judėjimą ir tarptautiniu mastu – ragina mažinti prekybos kliūtis ir sudaryti vienodas sąlygas investuoti.

Šiuos principus ES propaguoja naudodamasi:

Documents

 • Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.