Skip to main content
Finance

Audit účetních závěrek podniků

EU vydává nařízení ohledně povinného auditu v zájmu lepší integrity účetních závěrek

Úloha auditu a cíle Komise

Povinný audit je zákonem požadovaná kontrola účetních záznamů. Účelem povinného auditu je ověřit finanční výkazy obchodních společností nebo veřejnoprávních subjektů. Zainteresované strany, jako jsou investoři a akcionáři, se z auditu dozví, jestli je účetnictví dané společnosti vedeno správně. Povinné audity v důsledku přispívají k řádnému fungování trhů, jelikož zvyšují důvěru v integritu účetních výkazů.

V oblasti povinných auditů sleduje Komise tyto cíle:

  • upevnit nezávislost statutárních auditorů a auditorských společností na subjektech, u nichž provádějí audit
  • zvýšit informační hodnotu zprávy auditora pro investory
  • napomáhat přeshraničnímu poskytování služeb povinného auditu v EU
  • přispívat k dynamičtějšímu trhu s auditorskými službami v EU
  • zkvalitnit dohled nad auditem
  • podporovat konvergenci a spolupráci se zeměmi mimo EU

Reforma auditu v EU

Současná pravidla byla přijata v dubnu 2014. Jejich cílem je zlepšit kvalitu povinných auditů v EU, a proto posilují nezávislost auditorů a jejich profesní skepticismus vůči vedení auditované společnosti. 

V případě subjektů veřejného zájmu se například musí auditoři pravidelně střídat a není jim dovoleno poskytovat svým auditovaným klientům určité neauditorské služby. Mezi subjekty veřejného zájmu patří veřejně obchodované společnosti, úvěrové instituce, pojišťovny nebo další podniky, které státy EU označí za důležité z hlediska veřejného zájmu.

Tato pravidla pomáhají vytvářet rozmanitost na trhu s auditorskými službami a zvyšovat důvěru investorů ve finanční informace o společnostech, což následně zlepšuje podmínky pro přeshraniční investice a hospodářský růst v EU.

Současná pravidla sestávají z

  • pozměňující směrnice (směrnice 2014/56/EU), která stanoví rámec pro všechny povinné audity, posiluje veřejný dohled nad auditorskou profesí a zlepšuje spolupráci mezi příslušnými orgány v EU
  • nařízení (nařízení č. 537/2014), které stanoví požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, např. veřejně obchodovaných společností, bank a pojišťoven.

Další informace týkající se směrnice o auditu.

Spolupráce mezi evropskými vnitrostátními orgány pro audit

Výbor evropských orgánů dohledu nad auditem (CEAOB) byl zřízen v roce 2016. Jeho úkolem je zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními auditními orgány v EU. Výbor CEAOB přispívá k řádnému uplatňování právních předpisů EU v oblasti auditu tím, že usnadňuje sbližování požadavků na dohled.

Sledování trhů

Nařízení č. 537/2014 po vnitrostátních orgánech dohledu nad auditem a Evropské síti pro hospodářskou soutěž požaduje, aby podávaly zprávy o vývoji na vnitrostátních trzích poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu. Komise pak tyto zprávy použije k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Unie.

První společnou zprávu o sledování vývoje na trhu EU s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu Komise zveřejnila v září 2017.

Druhou společnou zprávu o sledování vývoje na trhu EU s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu Komise zveřejnila v lednu 2021.

Vztahy se třetími zeměmi

Společnosti stále častěji působí v celosvětovém měřítku a jsou kótovány na kapitálových trzích různých kontinentů. EU vyvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti dohledu nad auditory, aby zajistila, že jsou investoři chráněni účinným globálním dohledem nad auditorskými službami.

Unie přijala několik rozhodnutí o rovnocennosti, která uznávají, že veřejný dohled nad auditory v některých státech mimo EU splňuje stejné požadavky, jakou jsou požadavky v EU stanovené směrnicí o auditu.

EU rovněž přijala řadu rozhodnutí, která uznávají, že orgány dohledu nad auditem některých států mimo EU natolik splňují požadavky, že jim příslušné orgány států EU mohou předávat pracovní dokumentaci k auditu.

Doporučení Komise

Komise ve věci auditu a auditorů vydala tato doporučení: