Skip to main content
Finance

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Наименование на български: Комисия по жалбите във връзка с датските дружества, занимаващи се с ценни книжа и брокерска дейност

Обхванати финансови институции: повечето инвестиционни посредници.

Обхванати финансови продукти: повечето инвестиции.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: датски, английски, шведски, норвежки

Електронен адрес:sek@fanke.dk

Уебсайт:Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

За повече информация:Информационен документ

Det finansielle ankenævn

Наименование на български: Комисия за разглеждане на жалби, отнасящи се до финансови дружества

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни институции и инвестиционни фондове.

Обхванати финансови продукти: банкови услуги, ипотечни кредити и инвестиционни фондове.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: датски, английски, шведски, норвежки

Електронен адрес:sek@fanke.dk

Уебсайт:Det finansielle ankenævn

За повече информация:Информационен документ

Ankenævnet for Forsikring

Наименование на български: Датска комисия по жалбите в областта на застраховките

Обхванати финансови институции: застрахователни дружества, повечето доставчици на пенсионни продукти.

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“, общозастрахователни продукти, повечето пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: датски, английски

Електронен адрес:ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Уебсайт:Ankenævnet for Forsikring

За повече информация:Информационен документ