Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Наименование на български: Будапещенски арбитражен съд

Обхванати финансови институции: някои инвестиционни посредници.

Обхванати финансови продукти: някои плащания.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: унгарски

Електронен адрес:bekelteto.testulet@bkik.hu

Уебсайт:Budapesti Békéltető Testület

За повече информация:Информационен документ

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Наименование на български: Финансов арбитражен съд

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации, застрахователни дружества, застрахователни посредници, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, посредници в областта на пенсионното дело, брокери на ценни книжа, повечето доставчици на пенсионни продукти.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, инвестиции, ценни книжа, повечето пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: унгарски и английски

Електронен адрес:pbttitkarsag@mnb.hu

Уебсайт:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

За повече информация:Информационен документ