Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

Движение на капитали

Информация за правото на свободно движение на капитали в ЕС, включително за неговите правни основания, наблюдението и инвестициите извън ЕС.

Преглед

Свободното движение на капитали е един от основните елементи на единния пазар на ЕС, като то е заложено в Договора от Маастрихт. С влизането в сила на договора през 1994 г. бяха забранени всички ограничения по отношение на движението на капитали и плащанията.

Целта на либерализацията е да бъдат създадени условия за интегрирани, открити и ефективни европейски финансови пазари.

За европейските граждани свободното движение на капитали означава възможност да извършват множество трансакции, например:

 • откриване на банкова сметка в чужбина;
 • покупка на акции в чуждестранни дружества;
 • инвестиции там, където има най-висока възвръщаемост;
 • покупка на недвижими имоти в други държави.

За дружествата то означава възможност:

 • да инвестират в други европейски дружества и да притежават такива;
 • да набират парични средства там, където е най-изгодно.

Определение

В Договора за функционирането на Европейския съюз не е посочено определение на термина „движение на капитали“. Поради липсата на определение Съдът на Европейския съюз постанови, че определенията в номенклатурата, приложена към Директива 88/361/ЕИО, могат да бъдат използвани за определяне на този термин. Според тези определения трансграничното движение на капитали включва

 • преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ);
 • инвестиции в недвижими имоти или покупки на такива;
 • инвестиции в ценни книжа (например акции, облигации, полици, взаимни фондове);
 • предоставяне на заеми и кредити;
 • други операции с финансови институции, включително персонални капиталови операции, като зестри, наследства, дарения и пр.

Правна рамка

Свободното движение на капитали е най-скорошната от основните свободи, върху които е изграден единният пазар на ЕС (свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали). То стана свобода, която се прилага пряко, едва с Договора от Маастрихт.

Правната рамка за свободното движение на капитали включва

 • разпоредбите на Договора;
 • протоколи и декларации;
 • преходни мерки, предоставени на новите държави членки по силата на актовете за присъединяване

В член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз се забраняват всички ограничения по отношение на движението на капитали и плащанията не само в рамките на ЕС, но и между държавите от Съюза и държави извън него. Въпреки това в по-нататъшните разпоредби в Договора се определят редица изключения от принципа на свободно движение на капитали, по-специално с цел предотвратяване на проблеми, свързани с данъчното облагане, пруденциалния надзор на финансовите институции, обществения ред или обществената сигурност.

Съдът на Европейския съюз има последната дума, що се отнася до тълкуването на разпоредбите на Договора, като в тази област съществува обширна съдебна практика.

Прочетете повече:

Наблюдение и прилагане

Европейската комисия прилага свободното движение на капитали, като наблюдава капиталовите потоци и се грижи за правилното спазване от държавите членки на правилата на Договора.

През юли 2018 г. Комисията публикува съобщение, в което припомни основните правила в правото на ЕС за защита на инвестициите на единния пазар. Това съобщение последва решение на Съда на Европейския съюз, че арбитражните клаузи за уреждане на спорове между инвеститор и държава в съществуващите международни инвестиционни споразумения между държавите от ЕС са несъвместими с Договора.

Пречки пред свободното движение на капитали

Съюзът на капиталовите пазари представлява план на Европейската комисия за изграждане на истински единен пазар на капитали в ЕС до 2019 г. В рамките на плана за действие за съюз на капиталовите пазари Европейската комисия започна работа с държавите от ЕС за проучване на оставащите национални пречки пред свободното движение на капитали.

Създадена бе експертна група относно пречките пред свободното движение на капитали. Тя е съставена от представители на страните от ЕС, а целта ѝ е да се обменят мнения по въпроса.

През март 2017 г. Комисията прие доклад, в който се предлагат начини за справяне с националните пречки, за да бъде стимулиран потокът от трансгранични инвестиции в ЕС.

През май 2017 г. Комисията и държавите членки се споразумяха за съвместна пътна карта за действия в отговор на националните пречки пред капиталовите потоци

Международни отношения

Свободното движение на капитали има най-голям обхват от всички залегнали в Договора свободи. Това е единствената свобода, която излиза извън пределите на вътрешния пазар на ЕС, тъй като тя включва и капиталовите потоци между държавите от ЕС и останалата част на света.

В същото време тази свобода не може да съществува без разумни гаранции и защита. Държавите от ЕС имат законно право да вземат предпазни мерки, за да предотвратяват излагането на свързани с чуждестранни инвестиции заплахи за националната сигурност. ЕС също може да предприема действия в извънредни ситуации или при нормални икономически условия, за да ограничи тази свобода.

ЕС също така играе водеща роля в насърчаването на свободното движение на капитали в международен план, като работи за намаляване на пречките пред търговията и за равнопоставени условия на конкуренция за инвестициите.

ЕС подкрепя тези принципи чрез

Documents

 • Consultation strategy
 • Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

Public consultation on an intra-EU investment protection and facilitation initiative

The aim is to assess the current framework of investment protection, including both substantive rules and dispute settlement mechanisms

 • Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.