Skip to main content
Finance

Kapitalbevægelser

Læs mere om fri bevægelighed for kapital i EU, herunder retsgrundlag, overvågning og investeringer uden for EU.

Oversigt

Fri bevægelighed for kapital er et af de centrale elementer i EU's indre marked og er nedfæstet i Maastrichttraktaten. Da traktaten trådte i kraft i 1994, blev alle hindringer for kapitalbevægelser og betalinger på tværs af grænserne forbudt.

Formålet med liberalisering er at skabe integrerede, åbne og effektive europæiske finansmarkeder.

For EU's borgere betyder frie kapitalbevægelser, at de kan udføre en lang række transaktioner, f.eks.:

 • åbne en bankkonto i udlandet
 • købe aktier i udenlandske virksomheder
 • investere, hvor de kan få det største afkast
 • købe fast ejendom i et andet land

For virksomheder betyder det, at de kan:

 • investere i og eje andre europæiske virksomheder
 • rejse kapital, hvor det er billigst

Definition

Traktaten om EU's funktionsmåde definerer ikke begrebet "kapitalbevægelser". I mangel af en definition har EU-Domstolen afgjort, at definitionerne i nomenklaturen i bilaget til direktiv 88/361/EØF kan bruges. Ifølge disse definitioner omfatter kapitalbevægelser følgende:

 • udenlandske direkte investeringer (FDI)
 • investeringer i eller køb af fast ejendom
 • investeringer i værdipapirer (f.eks. aktier, obligationer, statsgældsbeviser og investeringsbeviser)
 • tildeling af lån og kredit
 • andre transaktioner med finansinstitutioner, bl.a. personlige kapitaltransaktioner som medgift, testamentsarv, legater osv.

Retlig ramme

Blandt de grundlæggende friheder, der understøtter EU's indre marked (fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital) er fri bevægelighed for kapital den nyeste. Den blev gjort direkte gældende med Maastricht-traktaten.

De retlige rammer for fri bevægelighed for kapital omfatter:

 • traktatbestemmelser
 • protokoller og erklæringer
 • overgangsforanstaltninger i forbindelse med nye medlemslandes tiltrædelsesakter

Artikel 63 i traktaten om EU's funktionsmåde forbyder alle begrænsninger af kapitalbevægelser og betalinger, ikke kun inden for EU, men også mellem EU-lande og lande uden for EU. Imidlertid er der bestemmelser i traktaten, der fastlægger en række undtagelser fra princippet om fri bevægelighed for kapital, især for at undgå problemer med beskatning, forsigtighedstilsyn med finansinstitutioner, hensynet til den offentlige orden og sikkerhed.

EU-Domstolen har det sidste ord i fortolkningen af traktaterne, og der findes omfattende retspraksis på dette områder.

Læs mere:

Overvågning og håndhævelse

EU-Kommissionen håndhæver den frie bevægelighed for kapital ved at overvåge kapitalbevægelser og sikre, at EU-landene bruger reglerne i traktaten rigtigt.

I juli 2018 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse, hvori den betonede de grundlæggende EU-regler om beskyttelse af investeringer på det indre marked. Meddelelsen kom i kølvandet på en afgørelse fra EU-Domstolen om, at investor-stat-voldgiftsklausulerne i de nuværende internationale investeringsaftaler mellem EU-landene er i strid med traktaten.

Hindringer for fri bevægelighed for kapital

Kapitalmarkedsunionen er en plan fra EU-Kommissionen om at skabe et ægte indre marked for kapital i EU senest i 2019. Som led i planen er EU-Kommissionen sammen med medlemslandene begyndt at undersøge de resterende nationale hindringer for fri bevægelighed for kapital.

Der er oprettet en ekspertgruppe om hindringer for fri bevægelighed for kapital bestående af repræsentanter, som skal udveksle synspunkter på området.

I marts 2017 vedtog Kommissionen en rapport om, hvordan der kan løses op for de nationale hindringer med henblik på at lettet grænseoverskridende investeringer i EU.

I maj 2017 enedes Kommissionen og EU-landene om en fælles køreplan for aktioner, der skal løse op for nationale hindringer for kapitalstrømme

Internationale forbindelser

Den frie bevægelighed for kapital har det bredeste omfang af alle de traktatfæstede friheder. Det er den eneste frihed, der strækker sig ud grænserne for EU's indre marked, da den også omfatter kapitalstrømme mellem EU-landene og resten af verden.

Men denne frihed kan ikke eksistere uden fornuftige sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger. EU-landene har ret til at tage forholdsregler for at sikre, at udenlandske investeringer ikke udsætter dem for trusler mod den offentlige sikkerhed, og EU kan i undtagelsestilfælde eller under normale økonomiske omstændigheder også indskrænke denne frihed.

EU er også gået foran med at fremme den frie bevægelighed for kapital internationalt og arbejder for lavere handelshindringer og lige vilkår for investeringer.

EU arbejder for disse principper gennem

Documents

 • Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.