Skip to main content
Finance

Kapitalrörelser

Läs om fri rörlighet för kapital i EU, vilken rättsliga grund den har, hur den övervakas och vad som gäller för investeringar utanför EU.

Översikt

Fri rörlighet för kapital är en av den inre marknadens grundpelare och slås fast redan i Maastrichtfördraget. När fördraget trädde i kraft 1994 förbjöds alla restriktioner för kapitalrörelser och betalningar över gränserna.

Syftet med liberaliseringen är att bana väg för integrerade, öppna och effektiva finansmarknader i EU.

För vanliga människor i EU betyder fri rörlighet för kapital att de bland annat kan

 • öppna bankkonto utomlands
 • köpa aktier i utländska bolag
 • investera där avkastningen är högst
 • köpa fastigheter i andra länder.

Företag kan

 • investera i och äga andra europeiska bolag
 • skaffa fram kapital där det är billigast.

Definition

Det finns ingen definition av ”fri rörlighet för kapital” i EUF-fördraget. EU-domstolen tolkar i stället begreppet med hjälp av definitionerna i nomenklaturen till direktiv 88/361/EEG. Enligt den tolkningen omfattar fri rörlighet för kapital

 • utländska direktinvesteringar
 • investeringar i eller köp av fastigheter
 • investeringar i värdepapper (t.ex. aktier och obligationer)
 • beviljande av lån och krediter
 • annan verksamhet som hanteras av finansinstitut, t.ex. personliga kapitalrörelser i samband med arv och gåvor.

Rättslig grund

Bland de grundläggande friheter som EU:s inre marknad bygger på (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) är den fria rörligheten för kapital den som tillkom sist. Den bliv direkt tillämplig när Maastrichtfördraget trädde i kraft.

Den rättsliga grunden för fri rörlighet för kapital utgörs av

 • bestämmelserna i fördragen
 • protokoll och förklaringar
 • övergångsbestämmelser i anslutningsakterna för nya medlemsländer.

Artikel 63 i EUF-fördraget förbjuder inte bara alla restriktioner för kapitalrörelser och betalningar inom EU utan också mellan EU och länder utanför EU, dock med vissa undantag för att undvika problem med beskattning, tillsyn av finansinstitut, allmän ordning och säkerhet.

EU-domstolen har tolkningsföreträde när det gäller fördragets bestämmelser och har utvecklat en omfattande rättspraxis på området.

Läs mer

Övervakning och efterlevnad

Kommissionen ser till att den fria rörligheten för kapital fungerar genom att övervaka kapitalflödena och EU-ländernas tillämpning av fördragsreglerna.

I juli 2018 publicerade kommissionen ett meddelande där man påminde om EU-lagstiftningens grundregler för att skydda investeringar på den inre marknaden. Meddelandet var en följd av EU-domstolens dom om att klausuler om skiljeförfarande mellan investerare och stat i befintliga internationella investeringsavtal mellan EU-länder inte är förenliga med fördragen.

Hinder för fri rörlighet för kapital

Kapitalmarknadsunionen är kommissionens plan för att skapa en verklig inre kapitalmarknad i EU fram till 2019. I enlighet med sin handlingsplan för kapitalmarknadsunionen har kommissionen i samarbete med EU-länderna börjat undersöka vilka nationella hinder för fri rörlighet för kapital som kvarstår.

Det har inrättats en expertgrupp om hinder för den fria rörligheten för kapital bestående av företrädare för EU-länderna som diskuterar frågan.

I mars 2017 antog kommissionen en rapport om hur man kan undanröja nationella hinder för att främja investeringsflöden mellan EU-länderna.

I maj 2017 enades kommissionen och EU-länderna om en gemensam färdplan för åtgärder mot nationella hinder för kapitalflöden

Internationella förbindelser

Av alla fördragets friheter har den fria rörligheten för kapital störst räckvidd. Det är den enda friheten som sträcker sig utanför gränserna för EU:s inre marknad, eftersom även kapitalflöden mellan EU-länderna och övriga världen omfattas.

Friheten fungerar dock inte utan bra skydd och säkerhetsåtgärder. EU-länderna får lagligen vidta försiktighetsåtgärder för att se till att utländska investeringar inte hotar deras allmänna säkerhet, och EU kan själv agera och begränsa friheten både i nödsituationer och under normala ekonomiska förhållanden.

EU har också gått i spetsen för att främja det fria kapitalflödet internationellt genom att förorda minskade handelshinder och lika villkor för investeringar.

EU står upp för sina principer i

Documents

 • Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.