Skip to main content
Logotip Europske komisije
Finance

Kretanja kapitala

Pronađite informacije o pravu na slobodno kretanje kapitala u EU-u, uključujući informacije o pravnoj osnovi, praćenju i ulaganjima izvan EU-a.

Pregled

Slobodno kretanje kapitala jedan je od ključnih elemenata jedinstvenog tržišta EU-a i ugrađeno je u Ugovor iz Maastrichta. Stupanjem na snagu tog ugovora 1994. zabranjena su sva ograničenja u pogledu kretanja kapitala i prekograničnih plaćanja.

Cilj je liberalizacije stvoriti uvjete za integrirana, otvorena i učinkovita europska financijska tržišta.

Za europske građane slobodno kretanje kapitala znači mogućnost provođenja različitih transakcija kao što su

 • otvaranje bankovnog računa u inozemstvu
 • kupovanje udjela u inozemnim društvima
 • ulaganje tamo gdje mogu ostvariti najbolji povrat
 • kupovanje nekretnina u drugoj zemlji

Za poduzeća to znači mogućnost

 • ulaganja u druga europska društva i vlasništva nad njima
 • prikupljanja novčanog kapitala ondje gdje su uvjeti najpovoljniji

Definicija

U Ugovoru o funkcioniranju EU-a pojam „kretanje kapitala” nije definiran. U nedostatku definicije, Sud Europske unije utvrdio je da se definicije navedene u nomenklaturi u Prilogu Direktivi 88/361/EEZ mogu upotrijebiti za definiranje tog pojma. U skladu s tim definicijama prekogranična kretanja kapitala uključuju

 • izravna strana ulaganja
 • ulaganja u nekretnine ili kupnje nekretnina
 • ulaganja u vrijednosne papire (npr. u dionice, obveznice, trezorske zapise, investicijske uzajamne fondove s udjelima)
 • odobravanje zajmova i kredita
 • druge operacije s financijskim institucijama, uključujući operacije s osobnom imovinom kao što su mirazi, nasljedstva, zaklade itd.

Pravni okvir

Od temeljnih sloboda na kojima se temelji jedinstveno tržište EU-a (slobodno kretanje osoba, robe, usluga i kapitala) ova posljednja ujedno je i najnovija. Sloboda kretanja kapitala postala je izravno primjenjiva sloboda iz ugovora tek s Ugovorom iz Maastrichta.

Pravni okvir za slobodno kretanje kapitala obuhvaća

 • odredbe Ugovora
 • protokole i izjave
 • prijelazne mjere za nove države članice odobrene aktom o pristupanju

U skladu s člankom 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zabranjena su sva ograničenja kretanja kapitala i platnog prometa ne samo unutar EU-a, već i između država članica EU-a i trećih zemalja. Međutim, dodatnim odredbama Ugovora predviđen je niz iznimki od načela slobodnog kretanja kapitala, posebno kako bi se spriječili problemi u području oporezivanja, bonitetnog nadzora financijskih institucija, javnog poretka ili javne sigurnosti.

Sud Europske unije ima posljednju riječ pri tumačenju odredbi Ugovora te postoji opsežna sudska praksa u tom području.

Saznajte više:

Praćenje i provedba

Europska komisija provodi pravila o slobodnom kretanju kapitala praćenjem tokova kapitala i osiguravanjem da države članice ispravno primjenjuju pravila iz Ugovora.

U srpnju 2018. Komisija je objavila komunikaciju u kojoj je podsjetila na temeljna pravila utvrđena zakonodavstvom EU-a za zaštitu ulaganja unutar jedinstvenog tržišta. Ta je komunikacija uslijedila nakon presude Suda Europske unije da arbitražne klauzule između ulagača i države u postojećim međunarodnim sporazumima o ulaganju među državama članicama EU-a nisu u skladu s Ugovorom.

Prepreke slobodnom kretanju kapitala

Unija tržišta kapitala je plan Europske komisije za uspostavu istinskog jedinstvenog tržišta kapitala u EU-u do 2019. U skladu s akcijskim planom za uniju tržišta kapitala Europska komisija započela je sa zemljama EU-a preispitivati preostale nacionalne prepreke slobodnom kretanju kapitala.

Stručna skupina o preprekama slobodnom kretanju kapitala u kojoj sudjeluju predstavnici zemalja EU-a uspostavljena je radi razmjene mišljenja u tom području.

U ožujku 2017. Komisija je donijela izvješće u kojem se razmatra kako nadvladati nacionalne prepreke u cilju poticanja prekograničnih ulaganja u EU-u.

U svibnju 2017. Komisija i države članice postigle su dogovor o zajedničkom planu djelovanja za uklanjanje nacionalnih prepreka tokovima kapitala

Međunarodni odnosi

Od svih sloboda iz Ugovora slobodno kretanje kapitala ima najšire područje primjene. To je jedina sloboda koja se ostvaruje izvan granica unutarnjeg tržišta EU-a jer uključuje i tokove kapitala između zemalja EU-a i ostatka svijeta.

Međutim, ta sloboda ne može postojati bez razumnih zaštitnih mjera. Države članice EU-a imaju zakonsko pravo poduzimati mjere opreza kako bi osigurale da strana ulaganja ne ugrožavaju njihovu javnu sigurnost. S druge strane, i sam EU može u hitnim slučajevima ili u uobičajenim gospodarskim uvjetima ograničiti tu slobodu.

EU je predvodnik u promicanju slobodnog protoka kapitala na međunarodnoj razini te zagovara smanjivanje trgovinskih prepreka i ravnopravne uvjete za ulaganja.

EU promiče ta načela putem

Documents

 • Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.