Skip to main content
Finance

Pohyb kapitálu

Informácie o práve na voľný pohyb kapitálu v EÚ vrátane jeho právneho základu, monitorovania a investovania mimo EÚ.

Prehľad

Voľný pohyb kapitálu je jedným z kľúčových prvkov jednotného trhu EÚ a je zakotvený v Maastrichtskej zmluve. Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy v roku 1994 boli zakázané všetky obmedzenia pohybu kapitálu a cezhraničných platieb.

Cieľom liberalizácie je umožniť integrované, otvorené a efektívne európske finančné trhy.

Európskym občanom umožňuje voľný pohyb kapitálu vykonávať mnohé transakcie, napríklad:

 • otvoriť si bankový účet v zahraničí,
 • nakupovať akcie v zahraničných spoločnostiach,
 • investovať tam, kde je najvyšší výnos,
 • nakupovať nehnuteľnosti v inej krajine.

Podniky vďaka nemu môžu:

 • investovať do iných európskych podnikov a vlastniť ich,
 • získavať peniaze tam, kde je to najlacnejšie.

Vymedzenie pojmov

V zmluve o fungovaní EÚ sa pojem „pohyb kapitálu“ nevymedzuje. Keďže definícia neexistuje, Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že na vymedzenie tohto pojmu možno použiť vymedzenia uvedené v nomenklatúre, ktorá tvorí prílohu k smernici 88/361/EHS. Podľa uvedeného vymedzenia cezhraničný pohyb kapitálu zahŕňa

 • priame zahraničné investície (PZI),
 • investície do nehnuteľností alebo ich nákup,
 • investície do cenných papierov (napr. do akcií, dlhopisov, účtov, podielových fondov),
 • poskytovanie pôžičiek a úverov,
 • iné operácie s finančnými inštitúciami vrátane operácií týkajúcich sa osobného kapitálu, ako sú peňažné príspevky, dedičstvo, finančné príspevky atď.

Právny rámec

Spomedzi základných slobôd, o ktoré sa opiera jednotný trh EÚ (voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu), je voľný pohyb kapitálu slobodou, ktorá bola v tomto kontexte uznaná najnovšie. Priamo uplatniteľnou zmluvnou slobodou sa stal až vďaka Maastrichtskej zmluve.

Právny rámec voľného pohybu kapitálu zahŕňa:

 • ustanovenia zmluvy,
 • protokoly a vyhlásenia,
 • prechodné opatrenia poskytnuté novým členským krajinám aktmi o pristúpení,

Článok 63 Zmluvy o fungovaní EÚ zakazuje všetky obmedzenia pohybu kapitálu a platieb nielen v rámci EÚ, ale aj medzi krajinami EÚ a tretími krajinami. V ďalších ustanoveniach zmluvy sa však stanovuje niekoľko výnimiek zo zásady voľného pohybu kapitálu, najmä aby sa predišlo problémom súvisiacim so zdaňovaním, s obozretným dohľadom nad finančnými inštitúciami, verejným poriadkom a bezpečnosťou.

Konečné slovo pri výklade ustanovení zmluvy má Súdny dvor Európskej únie a v tejto oblasti existuje rozsiahla judikatúra.

Viac informácií nájdete na stránkach:

Monitorovanie a presadzovanie

Európska komisia presadzuje voľný pohyb kapitálu tým, že monitoruje kapitálové toky a dbá o to, aby členské štáty EÚ riadne uplatňovali pravidlá zmluvy.

V júli 2018 Komisia uverejnila oznámenie, v ktorom pripomenula základné pravidlá práva EÚ na ochranu investícií v rámci jednotného trhu. Toto oznámenie nasledovalo po rozsudku Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého sú rozhodcovské doložky medzi investorom a štátom v existujúcich medzinárodných investičných dohodách medzi členskými štátmi EÚ nezlučiteľné so zmluvou.

Prekážky voľného pohybu kapitálu

Únia kapitálových trhov (CMU) je plánom Európskej komisie na vytvorenie skutočného jednotného kapitálového trhu v EÚ do roku 2019. V rámci akčného plánu únie kapitálových trhov začala Európska komisia s krajinami EÚ spolupracovať na preskúmaní zostávajúcich vnútroštátnych prekážok voľného pohybu kapitálu.

Na výmenu názorov v tejto oblasti bola vytvorená expertná skupina pre prekážky voľného pohybu kapitálu  zložená zo zástupcov krajín EÚ.

V marci 2017 prijala Komisia správu, v ktorej hľadala možnosti, ako riešiť vnútroštátne prekážky, a tým podporiť tok cezhraničných investícií v EÚ.

V máji 2017 sa Komisia a členské štáty dohodli na spoločnom pláne opatrení na riešenie vnútroštátnych prekážok kapitálových tokov.

Medzinárodné vzťahy

Voľný pohyb kapitálu má najširší rozsah pôsobnosti zo všetkých slobôd zakotvených v zmluve. Je to jediná sloboda, ktorá presahuje hranice vnútorného trhu EÚ, pretože zahŕňa aj kapitálové toky medzi krajinami EÚ a zvyškom sveta.

Táto sloboda však nemôže existovať bez rozumných záruk a ochrany. Krajiny EÚ majú právo prijať preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich zahraničné investície nevystavili ohrozeniu verejnej bezpečnosti, a samotná EÚ môže túto slobodu obmedziť buď v núdzových situáciách alebo za bežných hospodárskych okolností.

EÚ zároveň vyvíja úsilie na podporu voľného toku kapitálu na medzinárodnej úrovni, pričom sa zasadzuje za nižšie obchodné bariéry a rovnaké podmienky pre investície.

EÚ tieto zásady podporuje prostredníctvom

Documents

 • Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.