Skip to main content
Finance

Pohyb kapitálu

Přehled informací o právu na volný pohyb kapitálu v EU, zejména o právním základu, monitorování a investicích mimo EU.

Přehled

Volný pohyb kapitálu je jedním z klíčových prvků jednotného trhu EU a je zakotven v Maastrichtské smlouvě. Od vstupu této smlouvy v platnost v roce 1994 jsou zakázána všechna omezení pohybu kapitálu a plateb přes hranice.

Cílem liberalizace je umožnit fungování integrovaných, otevřených a efektivních evropských finančních trhů.

Pro evropské občany volný pohyb kapitálu znamená možnost provádět celou řadu transakcí, jako například

 • zřízení bankovního účtu v zahraničí
 • koupě akcií zahraničních společností
 • investice s co nejlepším zhodnocením
 • koupě nemovitosti v jiné zemi

Pro podniky to znamená možnost

 • investovat do jiných evropských společností a vlastnit je
 • opatřit si peníze tam, kde je to nejlevnější

Definice

Smlouva o fungování EU neobsahuje žádnou definici pojmu „pohyb kapitálu“. Soudní dvůr Evropské unie proto rozhodl, že k definování tohoto pojmu lze použít definice uvedené v klasifikaci, která tvoří přílohu ke směrnici 88/361/EHS. Podle těchto definic přeshraniční pohyb kapitálu zahrnuje

 • přímé zahraniční investice (PZI)
 • investice do nemovitostí nebo jejich koupi
 • investice do cenných papírů (např. do akcií, dluhopisů, směnek, podílových fondů)
 • poskytování půjček a úvěrů
 • jiné operace u finančních institucí, včetně operací osobního charakteru, např. věno, dědictví, nadační příspěvek apod.

Právní rámec

Mezi základními svobodami, které tvoří podstatu jednotného trhu EU (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), je volný pohyb kapitálu tou nejnovější. Přímo použitelným se stává až po Maastrichtské smlouvě.

Právní rámec volného pohybu kapitálu zahrnuje

 • ustanovení Smlouvy
 • protokoly a prohlášení
 • přechodná opatření přiznaná v aktech o přistoupení novým členským státům

Článek 63 Smlouvy o fungování EU zakazuje všechna omezení pohybu kapitálu a plateb nejenom v rámci EU, ale také mezi zeměmi Unie a zeměmi mimo EU. Další ustanovení Smlouvy však stanoví řadu výjimek ze zásady volného pohybu kapitálu, zejména s cílem zabránit problémům v oblasti zdanění, obezřetnostního dohledu nad finančními institucemi, veřejného pořádku a bezpečnosti.

Poslední slovo při výkladu ustanovení Smlouvy má Soudní dvůr Evropské unie a v této oblasti existuje rozsáhlá judikatura.

Další informace:

Monitorování a prosazování práva

Evropská komise prosazuje volný pohyb kapitálu tím, že sleduje kapitálové toky a dohlíží na to, aby státy EU správně uplatňovaly ustanovení Smlouvy.

V červenci 2018 Komise zveřejnila sdělení, v němž připomíná základní pravidla v rámci práva EU ohledně ochrany investic na jednotném trhu. Toto sdělení navazuje na rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle něhož ustanovení o rozhodčím řízení mezi investorem a státem uvedená v platných mezinárodních investičních dohodách mezi členskými státy EU jsou se Smlouvou neslučitelná.

Překážky bránící volnému pohybu kapitálu

Unie kapitálových trhů je plánem Evropské komise na vytvoření skutečně jednotného trhu s kapitálem v EU do roku 2019. Evropská komise začala na základě akčního plánu vyhodnocovat společně s členskými státy zbývající vnitrostátní překážky, které volnému pohybu kapitálu brání.

Za účelem výměny názorů v této oblasti byla zřízena expertní skupina na odstranění překážek volného pohybu kapitálu složená ze zástupců států EU.

V březnu 2017 přijala Komise zprávu zkoumající, jak odstranit vnitrostátní překážky a podpořit tok přeshraničních investic v EU.

V květnu 2017 se Komise a členské státy dohodly na společném plánu opatření k odstranění vnitrostátních překážek bránících kapitálovým tokům.

Mezinárodní vztahy

Volný pohyb kapitálu má ze všech svobod zakotvených ve Smlouvě nejširší oblast působnosti. Jedná se o jedinou svobodu, která překračuje hranice vnitřního trhu EU, jelikož zahrnuje i kapitálové toky mezi zeměmi EU a zbytkem světa.

Tato svoboda však nemůže existovat bez rozumných záruk a mechanismu ochrany. Státy EU mají ze zákona možnost přijmout preventivní opatření, jež zajistí, že zahraniční investice je nevystaví riziku, které by ohrozilo veřejnou bezpečnost. Sama Unie může v případě mimořádné události nebo za běžných hospodářských okolností tuto svobodu omezit.

EU je také hlavním zastáncem volného toku kapitálu v mezinárodním měřítku a vyzývá ke snížení překážek obchodu a nastolení rovných podmínek pro investice.

Tyto zásady prosazuje prostřednictvím

Documents

 • Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.