Skip to main content
Finance

Pretok kapitala

Informacije o pravici do prostega pretoka kapitala v EU, vključno s pravno podlago, spremljanjem in naložbami zunaj EU.

Pregled

Prosti pretok kapitala, ki je vključen v Maastrichtsko pogodbo, je eden ključnih elementov enotnega trga EU. Z začetkom veljavnosti Maastrichtske pogodbe leta 1994 so bile odpravljene vse omejitve čezmejnih kapitalskih tokov in plačil.

Z liberalizacijo smo želeli zagotoviti delovanje integriranih, odprtih in učinkovitih evropskih finančnih trgov.

Prosti pretok kapitala omogoča, da lahko evropski državljani opravljajo številne posle, denimo

 • odprtje bančnega računa v tujini
 • nakup delnic tujih podjetij
 • vlaganje v naložbe, ki prinašajo največji dobiček
 • nakup nepremičnin v drugi državi

Za podjetja to pomeni, da lahko

 • vlagajo v druga evropska podjetja in jih kupujejo
 • zberejo denarna sredstva tam, kjer so najcenejša

Opredelitve

Pogodba o delovanju EU ne opredeljuje izraza „pretok kapitala“. Sodišče Evropske unije je zato razsodilo, da se za opredelitev tega izraza lahko uporabljajo opredelitve iz nomenklature, priložene k Direktivi 88/361/EGS. V skladu s temi opredelitvami čezmejni kapitalski tokovi vključujejo:

 • neposredne tuje naložbe
 • naložbe ali nakupe nepremičnin
 • naložbe v vrednostne papirje (npr. delnice, obveznice, menice, vzajemne sklade)
 • odobritev posojil in kreditov
 • druge posle s finančnimi institucijami, vključno z osebnimi kapitalskimi posli, kot so dota, zapuščina in denarna podpora.

Pravni okvir

Prosti pretok kapitala je najnovejša med temeljnimi svoboščinami, na katerih temelji enotni trg EU (prosti pretok oseb, blaga, storitev in kapitala). Šele z Maastrichtsko pogodbo se je svoboščina začela uporabljati neposredno.

Pravni okvir za prosti pretok kapitala vključuje:

 • določbe pogodbe
 • protokole in izjave
 • prehodne ukrepe, ki jih novim državam članicam zagotavljajo akti o pristopu

Člen 63 Pogodbe o delovanju EU prepoveduje vse omejitve pretoka kapitala in plačil ne le znotraj EU, ampak tudi med državami EU in državami zunaj EU. Vendar druge določbe v Pogodbi določajo številne izjeme od načela prostega pretoka kapitala za preprečitev različnih težav, predvsem na področju obdavčenja ter nadzora varnega in skrbnega poslovanja finančnih ustanov, javne politike in varnosti.

Sodišče Evropske unije ima zadnjo besedo pri razlagi določb pogodbe. Na tem področju je obsežna sodna praksa.

Dodatne informacije:

Spremljanje in izvrševanje

Evropska komisija zagotavlja prost pretok kapitala s spremljanjem kapitalskih tokov in zagotavljanjem, da države EU pravilno uporabljajo določbe Pogodbe.

Komisija je julija 2018 objavila sporočilo, v katerem je opozorila na pomen temeljnih določb prava EU za zaščito naložb na enotnem trgu. Sporočilo je sledilo sodbi Sodišča Evropske unije, da so klavzule za arbitražno reševanje sporov med vlagatelji in državo v veljavnih mednarodnih sporazumih o naložbah med državami članicami EU nezdružljive z določbami Pogodbe.

Ovire za prosti pretok kapitala

Evropska komisija želi z unijo kapitalskih trgov vzpostaviti pravi enotni trg za kapital v EU do leta 2019. Evropska komisija je začela v okviru akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov sodelovati z državami EU pri preučevanju obstoječih nacionalnih ovir za prosti pretok kapitala.

Za izmenjavo mnenj na tem področju je bila vzpostavljena skupina strokovnjakov, ki obravnava ovire za prost pretok kapital. Skupino sestavljajo predstavniki držav EU.

Komisija je marca 2017 sprejela poročilo, v katerem je preučila, kako odpraviti nacionalne ovire in spodbuditi čezmejni pretok naložb v EU.

Komisija in države članice so se maja 2017 dogovorile o skupnem časovnem načrtu ukrepov za odpravo ovir na področju kapitalskih tokov.

Mednarodni odnosi

Prosti pretok kapitala ima med vsemi svoboščinami iz pogodbe najširše področje uporabe. To je edina svoboščina, ki presega meje notranjega trga EU, saj vključuje tudi kapitalske tokove med državami EU in svetom.

Vendar te pravice ne moremo uveljaviti brez ustreznih zaščitnih ukrepov in varoval. Države EU lahko sprejmejo zakonite varnostne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da tuje naložbe ne ogrožajo javne varnosti, in tudi EU lahko to svoboščino omeji tako v nujnih primerih kot v običajnih gospodarskih pogojih.

EU si prav tako prizadeva za sprostitev prostega pretoka kapitala na mednarodni ravni, pri čemer se zavzema za manjše trgovinske ovire in enake konkurenčne pogoje za naložbe.

Unija spodbuja ta načela v okviru:

Documents

 • Generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.