Skip to main content
Finance

Circulația capitalurilor

Găsiți informații privind dreptul la libera circulație a capitalurilor în UE, inclusiv în ceea ce privește temeiul său juridic, monitorizarea și investițiile în afara UE.

Prezentare generală

Libera circulație a capitalurilor este un element esențial al pieței unice a UE și este consacrată în Tratatul de la Maastricht. Odată cu intrarea în vigoare a acestui tratat, în 1994, au fost interzise toate restricțiile privind circulația capitalurilor și plățile transfrontaliere.

Obiectivul liberalizării acestui sector este de a crea piețe financiare europene integrate, deschise și eficiente.

Pentru cetățenii europeni, libera circulație a capitalurilor înseamnă capacitatea de a efectua diverse operațiuni, cum ar fi:

 • deschiderea unui cont bancar în străinătate
 • achiziționarea de acțiuni în companii străine
 • realizarea de investiții acolo unde se poate obține cel mai bun randament
 • achiziționarea de bunuri imobiliare în altă țară.

Pentru întreprinderi, aceasta înseamnă posibilitatea:

 • de a deține și de a investi în alte întreprinderi europene
 • de a atrage fonduri acolo unde este mai rentabil.

Definiție

Tratatul privind funcționarea UE nu definește noțiunea de „circulație a capitalurilor”. În absența unei definiții, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că definițiile incluse în nomenclatorul anexat la Directiva 88/361/CEE pot fi utilizate pentru definirea acestei noțiuni. Potrivit acestor definiții, mișcările transfrontaliere de capital includ:

 • investiții străine directe (ISD)
 • investiții imobiliare sau achiziții
 • investițiile în titluri de valoare (de exemplu, acțiuni, obligațiuni, bonuri de trezorerie, unități trusturi)
 • acordarea de împrumuturi și credite
 • alte operațiuni care implică instituții financiare, inclusiv operațiunile de capital, cum ar fi dotele, moștenirile, donațiile etc..

Cadrul legal

Printre libertățile fundamentale care stau la baza pieței unice a UE (libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalului), libera circulație a capitalului este cea mai recentă. Aceasta a devenit direct aplicabilă odată cu Tratatul de la Maastricht.

Cadrul juridic pentru libera circulație a capitalului include:

 • dispoziții din tratat
 • protocoale și declarații
 • măsuri tranzitorii acordate prin actele de aderare ale noilor state membre.

Articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice orice restricții privind circulația capitalurilor și a plăților între statele membre, precum și între statele membre și țările terțe. Cu toate acestea, alte dispoziții din tratat prevăd o serie de excepții de la principiul liberei circulații a capitalului, în special pentru a preveni probleme legate de impozitare, supravegherea prudențială a instituțiilor financiare, ordine publică și securitate.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) are ultimul cuvânt în ceea ce privește interpretarea dispozițiilor tratatului și există o jurisprudență amplă în acest domeniu.

Pentru mai multe informații:

Monitorizare și aplicarea legislației

Comisia Europeană pune în aplicare libera circulație a capitalurilor asigurând monitorizarea fluxurilor de capital și garantând faptul că țările UE aplică în mod corespunzător dispozițiile din tratat.

În iulie 2018, Comisia a publicat o comunicare în care reamintește normele fundamentale ale legislației UE privind protecția investițiilor în cadrul pieței unice. Această comunicare a fost elaborată ca urmare a unei hotărâri pronunțate de Curtea Europeană de Justiție, potrivit căreia clauzele de arbitraj dintre investitori și stat din acordurile de investiții internaționale între statele membre ale UE sunt incompatibile cu tratatul.

Obstacolele în calea liberei circulații a capitalurilor

Uniunea piețelor de capital (UPC) este un plan al Comisiei Europene pentru a construi o veritabilă piață unică de capital în UE până în 2019. În cadrul UPC, Comisia Europeană a început să lucreze cu statele membre pentru a examina obstacolele la nivel național care împiedică libera circulație a capitalurilor.

Un grup de experți privind obstacolele în calea liberei circulații a capitalurilor, compus din reprezentanți din țările UE, a fost creat pentru a face schimb de opinii în acest domeniu.

În martie 2017, Comisia a adoptat un raport în care analizează în ce mod pot fi înlăturate aceste obstacole pe plan național, pentru a favoriza fluxul investițiilor transfrontaliere în UE.

În mai 2017, Comisia și statele membre au convenit asupra unei foi de parcurs comune de acțiuni pentru a aborda barierele naționale din calea fluxurilor de capital.

Relații internaționale

Dintre toate libertățile prevăzute în tratat, libera circulație a capitalurilor dispune de cea mai largă aplicare. Aceasta este singura libertate care merge dincolo de granițele pieței interne a UE, deoarece include și fluxurile de capital între țările UE și restul lumii.

Însă această libertate nu poate exista în lipsa unor garanții și protecții adecvate. Țările UE au dreptul legal de a lua măsurile de precauție necesare pentru a garanta că investițiile străine nu le expun la amenințări care vizează securitatea publică. UE poate acționa în situații de urgență sau în circumstanțe economice normale pentru a restricționa această libertate.

De asemenea, UE a deschis calea în ceea ce privește promovarea liberei circulații a capitalului la nivel internațional, pledând pentru reducerea barierelor comerciale și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru investiții.

UE promovează aceste principii în:

Documents

 • Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital

Commission communication on the protection of investments

Commission published a communication in which it recalled the fundamental rules under EU law for the protection of investments within the Single Market.