Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Opdracht van FIN-NET

FIN-NET is een netwerk van nationale instanties die consumenten helpen om geschillen over financiële diensten buiten de rechtbank op te lossen.

Het netwerk bestrijkt de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), dat wil zeggen

  • de landen van de Europese Unie
  • IJsland
  • Liechtenstein
  • Noorwegen

FIN-NET is in 2001 door de Europese Commissie opgericht om

  • de nationale ombudsdiensten voor de financiële sector vlotter te laten samenwerken
  • consumenten makkelijker toegang te geven tot alternatieve geschillenbeslechting bij problemen met financiële dienstverleners in een ander land

Leden van FIN-NET

Momenteel zijn er bij FIN-NET zo'n 60 instanties in 27 landen aangesloten. Bekijk de bij FIN-NET aangesloten organisaties per land.

Instanties in de EER kunnen lid worden van FIN-NET als zij

In een convenant of "memorandum van overeenstemming" is vastgelegd hoe de leden moeten samenwerken om grensoverschrijdende financiële geschillen, buiten de rechter om, op te lossen.

Documentatie