Skip to main content
Finance

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Наименование на български: Омбудсман за нефинансови активи и инвестиционни фондове

Обхванати финансови институции: ръководители на алтернативни инвестиционни фондове, доставчици на услуги за фондове от затворен тип, доверителни дружества, алтернативни инвестиционни фондове, фондове от затворен тип.

Обхванати финансови продукти: всички продукти и услуги, предлагани от частните кредитни институции за финансиране на жилищно строителство.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски и английски

Електронен адрес:info@ombudsstelle.com

Уебсайт:Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

За повече информация:Информационен документ

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Наименование на български: Германска асоциация на спестовните банки

Обхванати финансови институции: само германски спестовни банки.

Обхванати финансови продукти (предлагани от германските спестовни банки): плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, инвестиции, пенсии, ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски, но при необходимост може и на английски

Електронен адрес:schlichtung@dsgv.de

Уебсайт:Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Уебсайт на английски:German Savings Banks Association

За повече информация:Информационен документ

Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Наименование на български: Oмбудсман на германските кооперативни банки

Обхванати финансови институции: повечето банки, някои ипотечни банки.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, инвестиции, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски, английски

Електронен адрес:kundenbeschwerdestelle@bvr.de

Уебсайт:Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

За повече информация:Информационен документ

Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Наименование на български: Омбудсман на германските банки от публичния сектор

Обхванати финансови институции: някои банки.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, инвестиции, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски, английски, френски

Електронен адрес:ombudsmann@voeb-kbs.de

Уебсайт:Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

За повече информация:Информационен документ

Ombudsmann der privaten Banken

Наименование на български: Омбудсман на частните банки

Обхванати финансови институции: повечето банки, повечето ипотечни банки.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, инвестиции, пенсии, ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски или друг език, за който са се споразумели клиентът и банката

Електронен адрес:schlichtung@bdb.de

Уебсайт:Ombudsmann der privaten Banken

За повече информация:Информационен документ

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Наименование на български: Омбудсман по въпросите на частното здравно осигуряване и осигуряването за дългосрочни грижи

Обхванати финансови институции: някои застрахователни дружества.

Обхванати финансови продукти: частни здравноосигурителни дружества, частни дружества за осигуряване за дългосрочни грижи, някои общозастрахователни продукти.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски

Електронен адрес:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Уебсайт:Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

За повече информация:Информационен документ

Ombudsstelle für Investmentfonds

Наименование на български: Омбудсман за инвестиционните фондове

Обхванати финансови институции: някои доставчици на инвестиционни продукти, някои банки и някои депозитари.

Обхванати финансови продукти: някои инвестиции, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски и английски

Електронен адрес:info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Уебсайт:Ombudsstelle für Investmentfonds

За повече информация:Информационен документ

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Наименование на български: Арбитражен съд към Deutsche Bundesbank

Обхванати финансови институции: посредници в областта на ипотечните кредити, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, брокери на ценни книжа, някои банки, някои ипотечни банки, някои кредитни кооперации.

Обхванати финансови продукти: повечето плащания, някои депозити, някои кредити и заеми, някои ипотеки, някои инвестиции, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски

Електронен адрес:schlichtung@bundesbank.de

Уебсайт:Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

За повече информация:Информационен документ

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Наименование на български: Арбитражен съд към Федералния орган за финансов надзор (BaFin)

Обхванати финансови институции: всички институции, които са под надзора на Федералния орган за финансов надзор (BaFin).

Обхванати финансови продукти: инвестиционни продукти в съответствие с Инвестиционния закон, както и банкови операции и финансови услуги в съответствие с разпоредбите в Първи раздел, член 1, параграф 1 и член 1, параграф 1а от Банковия закон (Kreditwesengesetz - KWG).

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски

Електронен адрес:schlichtungsstelle@bafin.de

Уебсайт:Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

За повече информация:Информационен документ

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen

Наименование на български: Асоциация на частните кредитни институции за финансиране на жилищно строителство (Bausparkassen) — Арбитражен съд 

Обхванати финансови институции: само частни кредитни институции за финансиране на жилищно строителство, които членуват в асоциацията. Обществените институции от този род не са включени в схемата.

Обхванати финансови продукти: всички продукти и услуги, предлагани от участващите строителни дружества.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски, а при необходимост — английски

Електронен адрес:info@schlichtungsstelle-bausparen.de

Уебсайт:Verband der Privaten Bausparkassen – Schlichtungsstelle Bausparen

За повече информация:Информационен документ

Versicherungsombudsmann e.V.

Наименование на български: Застрахователен омбудсман

Обхванати финансови институции: застрахователни дружества, застрахователни посредници.

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски, а при необходимост — и английски и френски.

Електронен адрес:beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Уебсайт:Versicherungsombudsmann e.V.

За повече информация:Информационен документ